در آزمون ریدینگ آزمون سلپیپ کانادا در تهران  هدف سنجش درک متون و مطالب ذکر شده در موقیعت های شغلی و همچنین رسانه ها و یا متون و کتبی که در روز با آنها چندین بار مواجه میشوید خواهد بود . سوال هایی که میتوان پرسید تا به توانایی خود در این مهارت آشنا شوید در زیر ذکر شده اند .

آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

 

آیا مهارت ریدینگ شما به شما اجازه درک تنوعی از مطالب مکتوب شامل نامه و مطالب شخصی و مطالب و متون تجاری را میدهد ؟

آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

 

آیا قادر به تحلیل  و تشخیص ایده های متفاوتی که در متون به آن پرداخته شده است هستید ؟

در آزمون سلپیپ کانادا در تهران  بخش ریدینگ در هر بخش مهارت خاصی  مورد ارزیابی قرار میگیرد که در کل معیار مناسبی برای سنجش مهارت ریدینگ شما خواهد بود .

مدت زمان در نظر گرفته شده برای شما در این آزمون آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

یک ساعت برای چهار بخش آزمون میباشد که در این زمان مشخص باید به چهار بخش پاسخ داده شود .

در هر یک از بخش ها میباست به متون نسبتا کوتاهی که با تعدادی سوال چهارگزینه ای مطرح شده اند پاسخ دهید . همانطور که میدانید آزمون آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران   کامپیوتری برگزار شده و میبایست با استفاده از موس  بخش گزینه های تعیین شده  برای پاسخ را تعییین نموده و به سوالات به ترتیب پاسخ دهید .

 

در بخش اول آزمون ریدینگ آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

دو متن برای شما در نظر گرفته شده است که متن اول یک نامه بوده که میباست به شش سوال پیرو پاسخ داده شود و در ادامه متن دوم که پاسخ نامه بوده و میباست پنج جای خالی تعیین شده را پر کنید . در قسمت اول آزمون ریدینگ سلپیپ آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران   یازده سوال در یازده دقیقه میباست پاسخ داده شود .

 

در بخش دوم آزمون ریدینگ سلپیپ آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

یک نامه مربوط به یک نمودار برای شما مطرح خواهد شد که در زمان تعیین شده نه دقیقه ای باید به هشت سوال پاسخ درست داده شود . در این بخش یک نمودار و یک متن برای شما به نمایش داده خواهد شد که سوال های مطرح شده مربوط به این دو خواهند بود .

 

در بخش سوم آزمون ریدینگ سلپیپ آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

یک متن برای شما آماده شده که در این بخش میبایست تمام پاراگراف ها به دقت مطالعه گردد و متانسب با معنی هر پاراگراف و درک شما از آنها  جملاتی که مطرح کننده و بیان کننده مفهوم هر یک از این پاراگراف ها هستند انتخاب شوند . در این بخش در زمان تعیین شده  ده دقیقه ای میباست به نه سوال پاسخ درست داده شود .

 

در بخش چهارم  این آزمون آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

در گام نخست میباست یک گزارش مطرح شده را مطالعه کرده و سپس به پنج سوال مطرح شده پاسخ داده شود در گام بعدی پاسخ گزارش مطرح میگردد و در این قسمت باید جاهای خالی در متن را با تاوجه به متن پاسخ  آن گزارش کامل کنید . در این قسمت پنج جای خالی برایتان در نظر گرفته شده و در کل زمان تعیین شده سیزده دقیقه میباشد . باید بدانید در این بخش دو متن باید خوانده شود .

 

درعکس زیر میتوانید بخش های آزمون آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

را در یک نگاه به طور کامل مشاهده کرده و به تک تک بخش های آزمون آشنایی کامل پیدا کنید .

آزمون ریدینگ  سلپیپ  کانادا در تهران

 

نکته مهمی که باید حتما لحاظ شود قسمتی از آزمون میباشد که نمره آن محسوب نمیگردد و دقیقا این بخش از آزمون مشخص نسیت . بنابراین باید توجه داشته باشید که کنترل زمان و همچنین پاسخ دهی به بخش های مختلف آزمون برای کسب نمره دلخواه ضروری بوده و میباست با توجه با این که این آزمون نمره منفی ندارد به تمام سوالات در حد امکان پاسخ داده شود . در نظر داشته باشید که این آزمون آزمون آکادمیکی نمیباشد .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!