ارائه ی راهکار های کاربردی آزمون Speaking  آزمون سلپیپ کانادا در یک نگاه  بخش دوم

 

مثال ۱:

There were over a hundred people there, and it was a really important andmeaningful celebration for everyone in our family. About two hours after the partystarted, my uncle told the story of how my parents met. It was such an unusualstory—many people were laughing, and a few people were crying!

 

مثال ۲:

I went to my grandparents’ anniversary party. Many people were there. It was fun.My uncle told a story. I liked this party.

مثال اول،حامل جزئیاتی است که داستان را شنیدنی تر و احساسات گوینده را موثرتر منتقل میکند. داوطلب این کار را با انتخاب کلمات روایت گر و متناسب تر انجام داده است.مثال دوم،کوتاه تر است و اطلاعات خیلی کلی و ساده را منتقل میکند و در درک اتفاقاتی که در مهمانی رخ داده هیچ کمکی به شنونده نمیکند.

سعی کنید پیش از انکه زمانتان کاملا به اتمام برسد،با استفاده از جملات پایان بندی،صحبت خود را خاتمه دهید.نمونه هایی از این جملات را با هم ببینیم:

“I’m so glad I didn’t miss that party!”

“It was the best family party I’ve everbeen to

 

TASK 3:

توصیف یک صحنه:

چالش پیش روی شما در قسمت سوم،توصیف بخش هایی از یک تصویر است به گونه ای که شنونده قادر باشد ان تصویر را در ذهن خود مجسم کند.از این ۵ پرسش معروف برای توصیف بهتر کمک بگیرید:چه کسی/چه چیزی/کجا/کی و چرا.سعی نکنید تمام جزئیات تصویر را توضیح دهید زیرا زمان کافی برای این کار نخواهید داشت.در عوض ویژگی های اندکی را در نظر داشته باشید و انها را با اعتماد به نفس کامل توصیف کنید.زمان در نظر گرفته شده برای مرحله ی اماده سازی،۳۰ ثانیه و برای مرحله ی پاسخگویی،۶۰ ثانیه میباشد.

برای داشتن عملکرد مطلوب در این بخش،باید بتوانید از حروف اضافه ای که برای توصیف مکان اشیاء به کار میروند((nextto/behind/between/etc،خوب استفاده کنید.همچنین باید صفات و بعضی افعال خاص را ماهرانه و در جای مناسب به کار ببرید.دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید:

 

مثال ۱:

“This is a picture of a busy train station. I can see some people getting on a train onthe left, a kid is jumping over a turnstile in the front centre, and quite a few peopleare waiting in line behind them. A tall woman has just gotten off the train and thestrap of her brown handbag is stuck in the door. She is pulling on the shoulder strap,and she looks quite agitated. Behind her, some people are holding open the nextset of doors so someone can get in or out, I’m not sure which. There are lots of otherthings going on in this train station.

مثال ۲:

“I see a lot of people. They are at Central Station. Some people are getting on thetrain and some people are getting off the train. A man is angry at some boys and a little girl is sad about her balloon. There is a tall lady who is sad. There are peoplebuying tickets.

جملات را با هم مقایسه کنید.مثال نخست به توصیف حرکت زن و کیف او میپردازد و اطلاعات دقیق تری راجع به احساس ان زن به دست میدهد(“agitated” در مقایسه با “sad”). توجه کنید که لحن گوینده در مثال اول،روایتگر و داستانی است و در همین جهت جزئیات و اطلاعات دقیق تری را ارائه میدهد.در حالی که مثال دوم اطلاعات ساده و بدیهی را با روشی بسیار معمولی بیان میکند.

نحوه ی پاسخگویی به این بخش:

 

مرحله ی اماده سازی:

۱.از این زمان برای بررسی جزء به جزء تصویر و انتخاب قسمتی از عکس که میتوان ان را بهتر و با جزئیات بیشتری بازگو کرد،استفاده کنید.

۲.در صورتی داشتن تایم بیشتر،به این مسئله فکر کنید که چطور میتوان مطالب را به گونه ای توصیف کرد که شنونده مکان هر چیزی را برای خود تصویر سازی کند و ارتباط اشیاء را با هم بهتر دریابد.

مرحله ی پاسخگویی:

۱.ابتدا مکان تصویر را اعلام کنید.در یک یا دو جمله یک نمای کلی از تصویر را بیان کنید.

۲.هر مرتبه که میخواهید از چیز جدیدی در عکس صحبت کنید،ابتدا مکان ان را در صحنه و یا در رابطه با دیگر اشیاء، توصیف کنید.

۳.هر چیزی که شرح میدهید را با بعضی جزئیات خاص مانند:عکس العمل افراد،حالات چهره ی انها،اندازه یا رنگ اشیاء و.. همراه کنید.

۴.در حین توصیف،نکات کلیدی از تصویر برای شنونده خلق کنید.

۵.چند ثانیه ی پایانی را به ذکر خلاصه ای از ویژگی های کلیدی تصویر اختصاص دهید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!