راهکار هایی برای تقویت مهارت آزمون TOEFL IBT   در تهران listening:

 

 

سعی کنید به این سوال آزمون TOEFL IBT   در تهران پاسخ دهید: “هدف سخنران از ارائه ی این مطلب چیست؟”

فقط اطلاعاتی را که از طریق شنیدن دریافت میکنید بنویسیدمراقب باشید که مطالب را براساس درک شخصی خود تفسیر نکنید.

به سوالات مطرح شده کاملا بر مبنای بحث صورت گرفته پاسخ دهید.

استراتژی یادداشت برداری شما باید توسطیک سازماندهی صحیح اطلاعات آزمون TOEFL IBT   در تهران   به سلسله مراتبی از نکات اصلی و جزئیات فرعی بپردازد.

اطمینان حاصل کنید که سازمان دهی یادداشت های شمااز سازمان دهی پیکره ی متن پیروی میکند.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران ) تدریس خصوصی    TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

از نوشتن ایده های تکرار شونده در مقاله پرهیز کنید.

از یادداشتهای خود برای نوشتن خلاصه استفاده کنید.

به سیگنالهایی که شما را در کشف ارتباط بین ایده ها و ارجحیتانها نسبت به هم یاری می کنند، توجه کنید.

عبارات و واژگان استفاده شده آزمون TOEFL IBT   در تهران  به درک نوع و موضوعیت اطلاعات داده شده کمک میکنند.

به دقت در مورد نوع اطلاعاتی که این عبارات به دست میدهند توجه کنید:

بیان عقیده (من فکر می کنم، به نظر می رسد که، این طور تصور می شود که)

تئوری (بیان نظریه)

استنتاج (بنابراین، پس)

نفی کننده ها (نه، کلماتی که با “un”، “non”، “dis،” “a” آغاز می شوند)

حشو (اطلاعات غیر ضروری)

شناسایی عقاید (شاخ و برگ دادن های غیر ضروریبه موضوع اصلی) و بیان کردنیک لطیفه که در سخنرانی  اهمیتی ندارد.

به سیگنال ها و عباراتی آزمون TOEFL IBT   در تهران که ایده ها را به هم متصل می کنند گوش دهید تا رابطه بین ایده ها را دریابید:

دلایل (زیرا، از آن جا که)

نتایج (در نتیجه ی، بنابراین، )

نمونه ها (به عنوان مثال، مانند)

مقایسه (در تقابل با)

ایده مخالف (از سوی دیگر، با این حال)

ایده موید (علاوه بر این، علاوه بر این)

ایده مشابه (به طور مشابه، به همین ترتیب)

اصلاح اطلاعات (به عبارت دیگر)

نتیجه گیری (در نتیجه، خلاصه)

به نحوه ی بیان جملات و تاکید روی مطالب آزمون TOEFL IBT   در تهران مهم تر توسط گوینده توجه داشته باشید.

حالات روحی و عاطفی گوینده از لحن وی در طول اجرا قابل برداشت است.

حالاتچهره یا انتخاب کلمه می تواند هیجان، خشم، شادی، سرخوردگی و غیره را در سخنران نشان دهد.

سخنرانان خبره  از طریق  تقسیم کردن جملات و عبارات بلند به عبارات کوتاه شده ی بیانی به اسان تر شدن آزمون TOEFL IBT   در تهران درک مبحث کمک میکنند.

برای کلمات کلیدی مهم و عباراتی که اغلب:

تکرار میشوند

با استفاده از عباراتی متفاوت دوباره بیان میشوند

بلندتر و واضح تر بیان میشوند

تاکید میشوند

توجه کنید.

در یک سخنرانی آزمون TOEFL IBT   در تهران ،به عباراتی که روی تخته نوشته میشوندتوجه کنید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!