یک بحث در این بخش از آزمون برای شما آماده شده که باید به آن گوش فرا دهید .

PART 7:

LISTENING TO A DISCUSSION

 

در بخش هفتم آزمون سلپیپ کانادا شما یک ویدیو مشاهده خواهید کرد . در این ویدیو سه نفر یک مشکلی را مطرح کرده و درباره آن باهم بحث میکنند ولی نمیتوااند برای رسیدن به یک نتیجه به توافق برسند . اشخاص ممکن است سه همکار در محل کار و یا سه دواطلب کار در یک انجمن  باشند در انتها شما میبایست به هشت سوال چهار گزینه ای پاسخ درست دهید در هر سوال ممکن است گزینه ها واژگان و یا عکس باشند . برای پاسخ دهی به سوالات مطرح شده نیاز است شما تمام مطلب را به طور کلی با کمی جزییات مهم متوجه شوید . توجه به نظر هر یک از این افراد شرکت کننده در بحث بسیار مهم میباشد و همچنین کنار گذاشتن نظرات این افراد و نتیجه گیری کلی در این بخش نقش مهم و کلیدی در پاسخ دهی به سوالات میباشد . شما شش دقیقه فرصت خواهید داشت تا به این ویدیو گوش فرا دهید و و به هشت سوال مطرح شده پاسخ دهید .

 

در ادامه نمونه سوالی از آزمون اصلی سلپیپ برای شما مطرح گردیده است .

 

EXAMPLE

 

You will read and hear: “You will watch a discussion between three people who all live in the same condominium apartment building. They volunteer on an owners’ committee that tries to keep the property in good condition.”

 

Partial Transcript from Listening to a Discussion

WOMAN: [S1] Couldn’t we hide the fence by planting a vine around it? [S2] The flowers and leaves would blend in with the landscaping. [S3] We could plant one of those vines with the purple flowers. [S4] I think it’s called “morning glory.”

 

MAN 1: [S5] Fair enough, but definitely not morning glory; it’s a weed. [S6] It spreads everywhere, chokes off the other plants. [S7] Once it takes hold, it’s impossible to get rid of it. [S8] Maybe some other vine? [S9] But basically I’m with my neighbor here; wood suits the building.

 

 

EXAMPLE PROMPT

 

You will read: Choose the best way to answer each question.

 

What does the man wearing a red shirt say about vines?

 

 1. a) He prefers them to purple flowers.
 2. b) He might consider planting them.
 3. c) He wants to plant them elsewhere.
 4. d) He recommends getting rid of them.

 

نکاتی که برای پاسخ به این نوع سوالات نیاز است شما بدانید :

 

 1. سعی کنید عباراتی که نشان دهنده موافقت / مخالفت و یا نظر مشابه داشتن هست را تشخیص دهید . زمانی که قرار است افراد با هم موافقت کنند ممکن است از عبارات غیر رسمی زیر استفاده کنند .

For sure.                                   It’s a deal.

No argument here.                   I’m with you.

 

 1. اگر افراد قرارباشد با هم مخالفت کنند از عبارات زیر استفاده میکنند .

Wait a minute.               I’m not so sure about that.

Not so fast.                          Not necessarily.

 

 1. اگر افراد نسبتا موافق و یا مخالف موضوع مطرح شده هستند از عبارات زیر ممکن است استفاده کنند .

 

Well, yes and no.                         Okay, but what about…

Well, sort of.                                 Fair enough, but…

 

 1. این امثال تعدادی از مثال هایی هستند که ممکن است با آنها مواجه شوید . به عنوان مثال وقتی مرد میگوید “Fair enough, but…” [S5] آن مرد فقط با بخشی از صحبت ها و پیشنهادات آن زن موافق است و یا وقتی مرد میگوید “I’m with my neighbor here” [S9] به طور کامل با نظرات مرد دیگر در آن بحث موافق است .
 2. معانی کلمات سخت را سعی کنید از متن تشخیص دهید
 3. در حالی که سه فرد شکرت کننده در بحث ممکن است بعد های مختلف بحث را مورد بحث قرار دهند ولی در کل یک مشکل اصلی در میان است که آنها باهم در تلاش برای حل آن هستند . سعی کنید نکات جزیی و اصلی را از هم جدا کرده تا به راحتی بتوانید به کل مطلب احاطه پیدا کنید .
 4. در این نوع سوال حذف گزینه های نادرست میتواند شما را برای رسیدن به جواب درست کمک کند و از گزینه های باقی مانده جواب درست را راحتر انتخاب کنید .

 

به عنوان مثال به حذف گزینه های نادرست زیر توجه کنید .

 

ELIMINATING THE WRONG ANSWER

 

Answer (a): He prefers them to purple flowers—Incorrect

In [S3] a vine having purple flowers is mentioned, but the speaker is the woman, not the man. There is no indication here that the man prefers vines to purple flowers.

 

 

Answer (c): He wants to plant them elsewhere—Incorrect

In [S6] the man says that morning glory vines “spread everywhere.” He does not say that he wants to plant vines elsewhere. “Elsewhere” means “in some other place.” In [S9] the

man suggests planting “some other vine,” but not in “some other place.”

 

 

Answer (d): He recommends getting rid of them—Incorrect

In [S7] the man says that established morning glory vines are impossible to get rid of. Here he is stating an opinion, not making a recommendation. Furthermore, since there is no evidence that vines are currently growing in the garden, there are likely no vines to get rid of.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!