راهنمای آزمون CELPIP

مقدمه:

راهنمای ازمون CELPIP در مرکز برگزاری ازمون طراحی شده است.اگر شما در حال خواندن این مقاله هستید،احتمالا میخواهید در این ازمون شرکت کنید و هدفتان کسب نمره ای مطلوب است.

راهنمای ازمون،به بررسی تمامی انچه که در بخش های مختلف :listening,Reading,Writing و Speaking در انتظار شماست میپردازد.همچنین در این مقاله قصد داریم درباره ی شرایط ازمون اعم از زمان بندی هر بخش،بارم بندی،سوالات نمونه همراه با ارائه ی توضیحات راهنما و.. صحبت کنیم.مثال ها،توضیحات،نکات و استراتژی ها را با دقت تمام بخوانید.

  • در هر بخش توضیحات ما به ۶ قسمت تقسیم خواهد شد: Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

LISTENING AND READING TESTS

جدول:ارائه ی یک نمای کلی از بخش مورد نظر

راهنمایی ها:معرفی و توضیح نمونه سوالات

نحوه ی پاسخگویی:ارائه ی راهنمای گام به گام برای کمک به حل سوال

حذف گزینه های نادرست:شرح دلایل نادرست بودن گزینه های دیگر

نکات مطالعه:ارائه ی نکات برای هر نمونه سوال

استراتژی های موفقیت

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران  ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest)    (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی  سلپیپ ) ( مرکز آزمون سلپیپ ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

WRITING AND SPEAKING TESTS

جدول:ارائهییکنمایکلیازبخشموردنظر

ارزیابی و ذکر معیارهای استاندارد:شرح معیارهای ارزیابی در هر بخش

راهنمایی ها:معرفیوتوضیحنمونهسوالات

نحوهیپاسخگویی:ارائهیراهنمایگامبهگامبرایکمکبهحلسوال

حذفگزینههاینادرست:شرحدلایلنادرستبودنگزینههایدیگر

پاسخ های نمونه و ارائه ی نکات: بخش نوشتاری،شامل نکات مربوط به این بخش و همچنین یک نمونه پاسخ و بررسی ان از نظر نقاط قوت و ضعف ان است.

هدف آزمون

ازمون CELPIP  یک ازمون چند منظوره با هدف سنجش مهارت های کاربردی زبان انگلیسی و طراحی شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) است. CELPIP اختصار عبارت  “Canadian English Language Proficiency Index Program” میباشد.

تصحیح بخش های Writing و Speaking ازمون توسط مصححین خبره و دوره دیده در این زمینه و تصحیح پارت Reading و Listening توسط کامپیوتر انجام خواهد شد. CELPIP،به صورت روشن و دقیق مهارت های گسترده ی زبان انگلیسی را در موقعیت های مختلف روزمره مانند: ارتباط با همکاران و مافوق در محل کار،ارتباط با دوستان،شنیدن اخبار جدید و برقراری ارتباط و توانایی درک متون را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سه نسخه از این ازمون در دسترس متقاضیان قرار میگیرد:

,the CELPIP-General Test, the CELPIP-General LS(Listening and Speaking) Testو  CELPIP-Academic Test.

در این مقاله بیشتر به بررسی ازمون عمومی میپردازیم.شما میتوانید برای اشنایی بیشتر با دو نسخه ی دیگر ازمون،به وب سایت هر کدام مراجعه کنید.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران    ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP ) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) (celpiptest)  (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی  سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!