راهنمای آزمون CELPIP

مقدمه:

راهنمای ازمون CELPIP در مرکز برگزاری ازمون طراحی شده است.اگر شما در حال خواندن این مقاله هستید،احتمالا میخواهید در این ازمون شرکت کنید و هدفتان کسب نمره ای مطلوب است.

راهنمای ازمون،به بررسی تمامی انچه که در بخش های مختلف :listening,Reading,Writing و Speaking در انتظار شماست میپردازد.همچنین در این مقاله قصد داریم درباره ی شرایط ازمون اعم از زمان بندی هر بخش،بارم بندی،سوالات نمونه همراه با ارائه ی توضیحات راهنما و.. صحبت کنیم.مثال ها،توضیحات،نکات و استراتژی ها را با دقت تمام بخوانید.

  • در هر بخش توضیحات ما به ۶ قسمت تقسیم خواهد شد: Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

LISTENING AND READING TESTS

جدول:ارائه ی یک نمای کلی از بخش مورد نظر

راهنمایی ها:معرفی و توضیح نمونه سوالات

نحوه ی پاسخگویی:ارائه ی راهنمای گام به گام برای کمک به حل سوال

حذف گزینه های نادرست:شرح دلایل نادرست بودن گزینه های دیگر

نکات مطالعه:ارائه ی نکات برای هر نمونه سوال

استراتژی های موفقیت

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران  ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest)    (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی  سلپیپ ) ( مرکز آزمون سلپیپ ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

WRITING AND SPEAKING TESTS

جدول:ارائهییکنمایکلیازبخشموردنظر

ارزیابی و ذکر معیارهای استاندارد:شرح معیارهای ارزیابی در هر بخش

راهنمایی ها:معرفیوتوضیحنمونهسوالات

نحوهیپاسخگویی:ارائهیراهنمایگامبهگامبرایکمکبهحلسوال

حذفگزینههاینادرست:شرحدلایلنادرستبودنگزینههایدیگر

پاسخ های نمونه و ارائه ی نکات: بخش نوشتاری،شامل نکات مربوط به این بخش و همچنین یک نمونه پاسخ و بررسی ان از نظر نقاط قوت و ضعف ان است.

هدف آزمون

ازمون CELPIP  یک ازمون چند منظوره با هدف سنجش مهارت های کاربردی زبان انگلیسی و طراحی شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) است. CELPIP اختصار عبارت  “Canadian English Language Proficiency Index Program” میباشد.

تصحیح بخش های Writing و Speaking ازمون توسط مصححین خبره و دوره دیده در این زمینه و تصحیح پارت Reading و Listening توسط کامپیوتر انجام خواهد شد. CELPIP،به صورت روشن و دقیق مهارت های گسترده ی زبان انگلیسی را در موقعیت های مختلف روزمره مانند: ارتباط با همکاران و مافوق در محل کار،ارتباط با دوستان،شنیدن اخبار جدید و برقراری ارتباط و توانایی درک متون را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سه نسخه از این ازمون در دسترس متقاضیان قرار میگیرد:

,the CELPIP-General Test, the CELPIP-General LS(Listening and Speaking) Testو  CELPIP-Academic Test.

در این مقاله بیشتر به بررسی ازمون عمومی میپردازیم.شما میتوانید برای اشنایی بیشتر با دو نسخه ی دیگر ازمون،به وب سایت هر کدام مراجعه کنید.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران    ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP ) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) (celpiptest)  (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی  سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

Uncategorized

celpipcelpip in iranCELPIP in tehranCELPIP Mock ExamCELPIP mock testcelpip pretestcelpip scoreآزمون celpipآزمون celpip چیستآزمون CELPIP در ایرانآزمون آزمایشی CELPIPآزمون آزمایشی سلپیپآزمون زبان celpipآزمون زبان سلپیپآزمون سلپیپ چیستآزمون سلپیپ کاناداازمون سلپیپامتحان زبان سلپیپامتحان سلپیپبرگزاری آزمون CELPIPثبت نام آزمون CELPIPسلپیپسلپیپ چیستکتاب سلپیپمدرک زبان سلپیپمنابع آزمون CELPIPمنابع آزمون سلپیپمنابع سلپیپنمونه آزمون celpipهزینه آزمون celpip

امکان ارسال نظر وجود ندارد!