PTE Academic Write Essay بر هفت مشخصه استوار است، که هر کدام جنبه جداگانه ای از کیفیت مقاله آزمون PTE   در تهران  را نشان می دهند. مهمترین ویژگی این مقالات”محتوا” است،که در بر گیرنده ی بیشترین سهم نمره (۳ نمره) است و اگر نمره ی صفر به این قسمت تعلق بگیرد،نمره ی تمام مقاله صفر می شود.

این نکته حائز اهمیت است که در مقالات PTE آزمون PTE   در تهران نمره ی هر بخش به صورت جداگانه تعیین میشود.به این صورت که مصححین در هنگام امتیاز دادن به مقالات آزمون PTE   در تهران  ابتدا همه را از جهت بررسی یک ویژگی میخوانند و پس از اتمام تمام مقالات آزمون PTE   در تهران به بازخوانی انها در جهت امتیازدهی به ویژگی بعدی میپردازند.برای مثال ابتدا تمام مقالات آزمون PTE   در تهران  را برای بررسی از جهت معیار نویسی، بعد از جهت پیوستگی،بعد ساختار و انطباق، و غیره، تا رسیدن به آخرین مشخصه مورد بررسی قرار میدهند.

در ادامه به ذکر نکات مهمی که عدم توجه به انها امتیاز صفر را به دنبال دارند میپردازیم:

  • پاسخ غیر مرتبط با سوال
  • پاسخ به زبانی غیر از زبان انگلیسی
  • نوشتن با حروف بزرگ
  • رها کردن پرسش بدون پاسخ

بارم بندی ازمون  آزمون PTE   در تهران PTEبر اساس  مقیاس جهانی انگلیسی (GSE) تعیین میشود. برای محاسبه نمره مقاله ی  آزمون PTE   در تهران خود، میتوانیدامتیاز هر بخش از مقاله ی  آزمون PTE   در تهران خود را در جدول تبدیل GSE در ادامه جستجو کنید.

ایتم مورد بررسی: جست و جو در مقاله:
پاسخ  سوال نوشته شده
ارتباط  متن نوشته شده با موضوع داده شده داوطلبین موظف به نوشتن مقاله آزمون PTE   در تهران

درباره ی موضوع داده شده هستند

تعداد ویژگی های مورد بررسی در

مقاله آزمون PTE   در تهران

۷  ویژگی به عناوین زیر:
محتوا

رسمی نویسی(معیار نویسی)

ساختار و انسجام

دستور زبان

ملاحظات زبانشناسی

دامنه واژگان

املا

ویژگی شماره۱ محتوا
نمره ی مورد نظر آزمون PTE   در تهران در صورتی به محتوا تعلق میگیرد که پاسخ داده شده پاسخی جامع و همه جانبه و دربر گیرنده ی جزئیات و مثال های مربوط به ان شود.
در صورتی کهداوطلب به موضوع داده شده نپردازد نمره ی صفر به وی تعلق میگیرد.
مقیاس رتبه بندی  

۳:بر اساس ویژگی هایی که در بالا اشاره شد نوشته شود

۲: مقاله آزمون PTE   در تهران بر اساس کلی گویی نوشته شود و از ذکر جزئیات پرهیز شود.

۱: مقاله آزمون PTE   در تهران در مورد موضوع مورد نظر نوشته شود اما یک یا چند نکته ی مهم مربوط به ان فراموش شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,