ویژگی شماره ۲ الزامات رسمینویسی آزمون PTE   در تهران
شرح  ویژگی شماره ۲ این مشخصه با شماره ی تعداد لغات موجود در مقاله رابطه ی مستقیم دارد.(مقاله آزمون PTE   در تهران  باید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد)
در صورتی که مقاله آزمون PTE   در تهران دارای کمتر از ۱۲۰ یا بیش از ۳۸۰ کلمه باشد، امتیاز صفر به ان تعلق میگیرد.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران  

۲: بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه

۱: بین ۱۲۰ تا ۱۹۹ یا بین ۳۰۱ تا ۳۸۰ کلمه

۰: کمتر از ۱۲۰ یا بیش از ۳۸۰ کلمه. مقاله آزمون PTE   در تهران حاوی هیچ نشانه گذاری نباشد و یا شامل جملات بسیار کوتاه باشد.

حداکثر نمره ۲

 

صفت مورد ۳  ساختار و انسجام آزمون PTE   در تهران
شرح صفت مورد آزمون PTE   در تهران  ساختار و انسجام متن براساس سازماندهیو بسط ایده سنجیده میشود که نشان دهنده توسعه خوب ایده ها و ساختار منطقی متن میباشد.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران  

۲:مقاله آزمون PTE   در تهران دارای ساختار منطقی و به هم پیوسته باشد.

۱: برخی از عناصر یا پاراگراف ها ضعیف و دارای ارتباط کمتری با موضوع باشند.

۰:مقاله  آزمون PTE   در تهران ارز عدم انسجام و پراکندگی مضامین برخوردار باشد.

حداکثر نمره ۲

 

ویژگی شماره ۴ دستور زبان آزمون PTE   در تهران
شرح صفت مورد آزمون PTE   در تهران گرامر با بررسی اینکه آیا پاسخ شما از دستور زبان صحیح پیروی میکند یا خیر سنجیده میشود.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران ۲:حتی جملات ترکیبی و پیچیده نیز از ساختار صحیح برخوردارند و خطای گرامری به ندرت دیده میشود.

۱:مقاله نشان دهنده درجه نسبتا بالایی از کنترل دستوری است، هیچ خطایی وجود ندارد که منجر به برداشت نا صحیح از متن شود.

۰:مقاله آزمون PTE   در تهران دارای ساختار ساده و یا چندین اشتباه اساسی است.

حداکثر نمره ۲

 

صفت شماره ۵  زبانشناسی  آزمون PTE   در تهران
شرح ویژگی آزمون PTE   در تهران این ویژگی با توجه به اشاره ی صحیح و اینکه پاسخ داده شده کاملا در خدمت ایده باشد سنجیده میشود.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران ۲:مقاله آزمون PTE   در تهران تسلط  زبان را برای تدوین افکاربه صورت دقیق، بیان تضاد، تمایز و از بین بردن ابهام نشان می دهد. هیچ نشانه ای وجود ندارد که خواننده را در رسیدن به مقصود نوشته دچار خطا کند.

۱:مقاله آزمون PTE   در تهران از زبانی مناسب و نقطه نظری مشخص برخوردار است.

۰:مقاله آزمون PTE   در تهران زبانی مشخص و دقیق ندارد.

حداکثر نمره ۲

 

ویژگی شماره ۶ دامنه واژگان آزمون PTE   در تهران
شرح صفت مورد آزمون PTE   در تهران محدوده واژگان به واسطه تعيين اينكه آيا تنوع دامنه ی واژگان در خدمت رساندن مفهوم مورد نظر است یا خیر عمل میکند.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران ۲:مقاله آزمون PTE   در تهران از دامنه ی گسترده ی واژگانی و اصطلاحات مربوط برخوردار است.

۱:مقاله آزمون PTE   در تهران  طیف خوبی از واژگان را برای مسائل مرتبط با موضوع نشان می دهد.

۰:مقاله آزمون PTE   در تهران حاوی واژگان اولیه است که برای توضیح موضوع در سطح مورد نیاز کافی نیست.

حداکثر نمره ۲

 

ویژگی شماره ۷ املا
شرح صفت مورد آزمون PTE   در تهران این مشخصه با تعیین اینکه آیا پاسخ ها از املای صحیح برخوردار هستند یا خیر، سنجیده میشود.
مقیاس رتبه بندی آزمون PTE   در تهران ۲:املای تمام کلمات صحیح باشد.حداکثر یک خطا دیده شود.

۱:  بیش از یک خطا وجود داشته باشد.

۰:خطا های متعددی در مقاله دیده شود.

حداکثر نمره ۲

 

 

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!