گرامر آزمون  آیلتس در تهران : ۷ قاعده که بهتر است بدانید

بخش سوم

 

۴ افعال Modal آزمون IELTS  در تهران

از این افعال زمانی استفاده میشود که بیان درجه بندی یک موضوع مد نظر باشد.

 • Could,mightو mayاز این دسته افعال هستند که برای اشاره به اقدامات احتمالی اما غیرحتمی در آینده استفاده میشوند.فعل might  از حتمیت کمتری نسبت به may برخوردار است.

مثال ها:

 • We could be late if we stop for drinks now.
 • I may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.
 • We might want to move to a different class if the problem persists.
 • Could have,might have  و may have،برای بیان احتمال وقوع عملی در حال یا گذشته به کار برده میشوند که بسته به جمله میتوانند برای وقوع فعل در زمان حال یا عملی که انجام شده و به اتمام رسیده است استفاده شوند.

مثال ها:

They could have left hours ago.

It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.

I may have mentioned your name to my colleague.

 • canبرای بیان احتمال وقوع فعل در زمان حال و couldبا همین مفهوم برای احتمال وقوع در زمان گذشته به کار برده میشود.

مثال ها:

My boss can be very demanding at times.

Students can be difficult to motivate in evening classes.

My boss could be very demanding when I first got hired.

Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher

 • Cant نیز برای نشان دادن عدم وقوع فعل استفاده میشود.

مثال:

These conclusions can’t be right.

 

Must  برای تاکید بر درستی یک مطلب و must have نیز با همین مفهوم برای گذشته به کار میرود.

مثال ها:

There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.

They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

 

در امتحان آیلتس آزمون IELTS  در تهران ،می توانید این افعال را در قسمت Reading آزمون IELTS  در تهران  یا  آزمون IELTS  در تهران Listeningبیابید و درک چگونگی استفاده از انها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

جای خالی های زیر را با modal verbs پر کنید:

 1. This ___(not be) your phone, I know you had a different ringtone.
 2. It ___(be) Donna at the door, she called to say she is sick.
 3. They ___(change) their plans, but they haven’t said anything to me.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

 

۵.حرف تعریف((The آزمون IELTS  در تهران

این حرف تعریف ،برای صحبت کردن در مورد افراد یا چیزهایی که برای شنونده از قبل شناخته شده بوده اند و یا چند لحظه پیش به انها اشاره شده به کار میرود.همچنین این حرف در توصیف برخی جزئیات نیز به کار میروند.

مثال ها:

 • Can you turn the TV on? (The speaker knows which TV they are talking about.)
 • We are not going by car. The car is not big enough for all of us. (The car has already been mentioned, so we know what car the speaker is referring to.)
 • The gift they brought was a bit inappropriate. (We know what gift the speaker is talking about.)
 • I can’t open the door, as I don’t have the key. (The key is unique.)
 • The“همچنین می تواند با اعداد ترتیبی،ایالات متحده یا کشورهایی که شامل “جمهوری” یا “پادشاهی” می شوند استفاده شود.

مثال ها:

This is the best movie I’ve seen in a while. (superlative)

This is the second time I’ve met him today. (ordinal number)

The Czech Republic is one of my favorite country in Europe. (country that includes the word “republic”)

 

در بخش Writingامتحان  آزمون IELTS  در تهران IELTS،همیشه سعی کنید چند دقیقهی پایانی را به بررسی خطاهای احتمالی دستور زبان اختصاص دهید. اگر هنوز شک دارید کهاز ”  “Theدر جای درست استفاده میکنید یا خیر،ابتدا در نوشتن وسپس در صحبت کردن استفاده از ان را تمرین کنید، چون هنگام نوشتن فرصت بیشتری برای تفکر و تصمیم گیریروی این موضوع دارید.همچنین در صورتی که به اشتباه ان را به کار برده باشید،تصحیح ان اسان میباشد.

برای تمرین استفاده از این حرف تعریف در هر جای خالی که به “”Theنیاز دارد ان را قرار دهید:

 1. I don’t like ___ romantic comedies, I prefer ___ thrillers, but I like ___ one you suggested last week.
 2. Moving to ___ United States was a big decision, but not ___ best they took.
 3. ___ employees don’t like it when their bonuses are being cut.
به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!