گرامر آیلتس: ۷ قاعده که بهتر است بدانید

بخش دوم

 

. ساده گذشته و ماضی نقلی آمادگی آزمون IELTS  در تهران

استفاده از زمان گذشته ی یک فعل،به این معنی است که فعل در گذشته انجام گرفته و به پایان رسیده است.

.I ate my breakfast with Tony and then we saw a movie

اقدام فوق در گذشته رخ داده است وهیچ ارتباطی با حال حاضر ندارد، بنابراین برای بیان ان از گذشته ساده استفاده می کنیم .

با این حال،اگر عملی در گذشته اتفاق افتاده اما تاثیر ان تا به حال به جا مانده اگر انجام فعل از گذشته تا به حال نیز ادامه دارد،باید برای بیان ان از ماضی نقلی استفاده کنیم .

I haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

فعل جمله ی بالا در زمان ماضی نقلی بیان شده است، زیرا عمل در گذشته انجام شده، اما تاثیرات ان تا به حال نیز باقی مانده است،فرد یاد شده در حال حاضر گرسنه است.

I have been waiting here since 10 a.m.

فعل جمله ی بالا نیز در زمان ماضی نقلی است، زیرا اقدام در گذشته آغاز شده است، اما در حال حاضرهنوز ادامه دارد.

در آزمون آیلتس آمادگی آزمون IELTS  در تهران ممکن است مجبور باشید از رویدادهای مختلفی که درگذشته صورت پذیرفته صحبت کنید.برای استفاده از زمان مناسب یک فعل کافی است بیندیشید که ایا ان عمل در گذشته اغاز شده و پایان یافته یا اینکه اثرات ان تا به حال باقی مانده است.

در زمان نوشتن شما وقت بیشتر برای فکر کردن به کار بردن زمان صحیح یک فعل دارید اما با تمرین قادر خواهید بود در زمانی بسیار کوتاه تر در مکالمات نیز به این مهارت برسید.

فرم صحیح افعال زیر را با استفاده از زمان هایگذشته یا ماضی نقلیبنویسید :

  1. I ___(start) studying for the IELTS exam two months ago but I still ___(not decide) whether to move to Australia.
  2. According to the bar chart, more women than men ___(take) the course last year.
  3. Entertainment ___(change) a lot since people ___(start) using the Internet every day.

 

۳.وجه مجهول آمادگی آزمون IELTS  در تهران

از شکل مجهول افعال زمانی استفاده میشود کهبخواهید به طور رسمی تر صحبت کنید.

با استفاده از افعال to be به علاوه ی قسمت سوم فعل میتوانید به راحتی مجهول بسازید.

مثال ها:

Almost 50% more courses were chosen in the second semester as compared to the first one. (در این جمله با استفاده از شکل گذشته ی فعل to beو قسمت سوم فعل choose” جمله را به حالت مجهول دراورده ایم ).

More research needs to be done before choosing a certain supplier.

 

جملات مجهول آمادگی آزمون IELTS  در تهران در نوشتن بسیار پرکاربرد هستند.به خصوص در نوشتن گزارش هایی که به لحن جدی تر و رسمی تری نیاز دارند.

اکنون با استفاده از افعال داخل پرانتز مجهول بسازید.

. ۸. As can ___(see) from the figures, the number of first year students decreased dramatically in the last five years.

  1. As ___(show) in the diagram, there was a marked increase in the number of students driving their own cars to school.
  2. More language courses ___(choose) by students in the second semester
به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!