نحوه برگزاری آزمون و همچنین سوالات به چه صورت میباشد؟
مشاوره و نظر چند متقاضی این آزمون در این ویدئو شما را کامل با این آزمون آشنا خواهد کرد و به شما برای انتخاب یه تصمیم درست کمک میکند. مشاهده این ویدئو کاملا توصیه میشود.