تکنیک های خواندن در انواع متون

استفاده از تکنیک scanning به منظور یافتن اطلاعات خاص

یکی از مشکلاتی که اغلب زبان اموزان با ان مواجه هستند این است که میخواهند معنی تک تک کلمات موجود در یک متن را متوجه شوند.در ازمون ایلتس برای خواندن بیش از ۲۰۰۰ کلمه ، تنها ۶۰ دقیقه زمان داریم.

در بخش اول چگونگی استفاده از تکنیک skimming  به منظور خوانش سریع متن و دریافت ایده ی اصلی را دیدیم.اکنون به شرح تکنیک موثر دیگری در زمینه ی خوانش سریع،به نام scanning میپردازیم.(خوانش سریع به هدف دریافت جزئیات خاص).موفقیت داوطلبین در بخش تا حد زیادی به استفاده ی صحیح انان از این تکنیک بستگی دارد.

در بخش یک همچنین دیدیم که خوانش یک مطلب در اغلب اوقات به نوع متن و هدف ما از مطالعه ی ان بستگی دارد.به عنوان مثال،تصور کنید که میخواهید به سوارکاری بروید اما تا به حال هرگز سوار یک اسب نشده اید.در این حال اگر اگهی یک مدرسه ی سوارکاری را ببینید،ابتدا به امر میخواهید از اینکه این مدرسه دارای اموزش هایی ویژه ی افراد مبتدی نیز هست،مطمئن شوید. بنابراین به هدف یافتن این اطلاعات متن را زیر و رو میکنید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

مثال:

اگهی زیر را به سرعت بخوانید و زیر اطلاعاتی که اگهی مبنی بر اموزش سوارکاری به افراد مبتدی به دست میدهد را خط بکشید.

GREAT OAKS SCHOOL OF RIDING 01227 65432

Riding lessons for every age and standard. All riding equipment provided. Open 7 days a week 8.30 am – ۶.۳۰ pm. Friendly qualified tuition.

PROGRAMME

Aug 8–۱۲ Summer school

Aug 22–۲۶ Stable management and riding course

Aug 18, 23, 26 Picnic rides

We promise to build confidence and increase expertise. Please call any time for further details.

تطابق داده ها:

یکی از انواع سوالاتی که برای پاسخگویی به ان به استفاده از مهارت scanning نیاز داریم،سوال تطابق داده ها است که هم در ازمون اکادمیک و هم در ازمون عمومی مطرح میشود.در این سوال، داوطلبین موظفند یک توالی از عبارات را با گزینه های داده شده در یک لیست مطابقت دهند. این گزینه ها از خود متن استخراج شده اند و تعداد انها از تعداد عبارات بیشتر است.

به مثال زیر که مربوط به سوال داده شده در ایلتس اکادمیک میباشد،توجه کنید.در این مثال،نقشه های داده شده گزینه هایی هستند که باید با عبارات مربوطه تطابق داده شوند:

 maps of Utopia

 Charles Booth’s maps of London

 map commissioned by Nicholas Philpot Leader

 map of Bath area

 early modern Chinese maps

 map of the Antarctic

 plan of Ostia harbour

 Hereford World Map

بهترین استراتژی برای حل این سوالات این است که ابتدا با استفاده از تکنیک skimming متن داده شده را بخوانید تا یک ایده ی کلی از ان به دست اورید.و بعد به منظور پیدا کردن جزئیات از scanning کمک بگیرید تا بتوانید گزینه ها را با عبارات مربوط به خودشان تطبیق دهید.زمانی که بخش مورد نظر را در متن پیدا کردید،باید ان را با دقت بخوانید.

به متن زیر نگاه کنید.ابتدا با استفاده از تکنیک scanning ان را با دقت بخوانید.پس از ان سعی کنید بیابید که کدام نقشه در کدام پاراگراف ذکر شده است.زمان در نظر گرفته شده برای این کار،۲ دقیقه میباشد.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

The Purpose of Maps

A

Maps vary enormously, from imposing images of the world and its parts to private jottings intended to give an approximate idea of the twentieth-century Antarctic. The materials on which maps are to be found, similarly range from scraps of paper to plaster walls, by way of parchment, copper coins, mosaics, marble, woollen tapestries, silk, gold and more. Attitudes towards maps also vary greatly, and are subject to modification over time.

B

In recent decades, the view that maps should be assessed primarily in terms of their geometrical accuracy has radically changed. At the same time, they have become available to a range of

disciplines. This development has been encouraged by the growing popularity of interdisciplinary studies and by the increasing awareness and appreciation of the importance of the visual – which may be a consequence of the spread of television and the internet, and the ease with which images can be created and manipulated in a digital environment. Academic historians of all types – social, political, diplomatic and fine art, literature specialists, and family historians take an interest in maps and find that they sometimes offer perspectives on their subjects that are not possible from other sources.

C

All have contributed to a re-evaluation of the subject. It is accepted that for some purposes, such as administration and terrestrial and maritime navigation, mathematical accuracy still plays a major and sometimes even a paramount role in cartography. In other contexts, such as maps of underground railway systems, or maps used for propaganda purposes, such accuracy is irrelevant, and at times even undesirable. Conversely, the very aspects that tended traditionally to be condemned or disregarded, such as distortions and decoration, become of enormous significance. They can give particularly precious insights into the mentalities of past ages, and the views and lives of their creators, as well as being packed with more general cultural information such as the receptiveness to artistic fashions.

D

For many map enthusiasts the fascination of maps ironically stems from their necessary lack of truth. They can be regarded as the most successful pieces of fiction ever to be created because most users instinctively suspend disbelief until they find that the map they are using does not give truthful information. Yet it has to be that way. Given the impossibility of representing the total reality, with all its complexity, on a flat surface, hard decisions have to be taken as to what features to select for accurate representation, or indeed for representation at all. For most of the time this process of selection is almost instinctive. The mapmaker knows the purpose he intends for his map, and beyond that he is unwittingly guided by the values and assumptions of the time in which he lives – unless these are in conflict with his own value systems, as was the case with Nicholas Philpot Leader in 1827. The map of Ireland (then part of the UK) that Leader commissioned was intended as a strong attack on the then British government.

E

In order to meet the map’s purpose, the information that is represented will be prioritized according to importance as perceived by the mapmaker – and not necessarily in accordance with actual geographical size. Even on modern national topographic mapping, such features as motorways will be shown far larger than they actually are because they are important to drivers and users will expect to see them without difficulty. Conversely, large features that are considered unimportant might be completely ignored or reduced in size, like parks and other public spaces in some town maps. Often maps will show things that are invisible in the real world, such as relative financial affluence, as in Charles Booth’s maps of London in the nineteenth century, or the geology far below the surface of the planet, as in an 1823 map of the land around Bath.

F

Sometimes the purpose of the map is even simpler and has nothing to do with geography. The Hereford World Map proclaims the insignificance of man in the face of the divine and the eternal. The plan of Ostia harbour of AD 64 primarily serves as a demonstration of the Emperor Nero’s benevolence. Sometimes, as in depictions of the imaginary land of Utopia, physical reality is totally absent or so distorted as to be geographically meaningless. Instead the map serves as a commentary on the gap between the aspirations and the feeble achievements of mankind. The quality of a map

must be judged by its ability to serve its purpose, and not simply by its scientific precision, and in that context aesthetic and design considerations are every bit as important as the mathematical, and often more so.

G

Plainly, to interpret maps as having followed a path of ever-increasing scientific perfection over time is to miss the main point. In fact, they have responded to the mentalities, and met the requirements of the societies in which they have been created. In ancient Greece and Babylon, and in eighteenth- and twentieth-century Europe, the preoccupation with precision and the scientific indeed predominated. In early modern China and nineteenth-century Europe the administrative use of mapping came to the fore. By contrast, for long periods of time and in many civilizations, the major preoccupation was to define and to depict man’s place in relationship to a religious view of the universe. This was particularly evident in medieval Europe and Aztec Mexico. Clearly, maps can only be fully understood in their social context.

حال به تمرین توجه کنید.

Questions 32–۳۹

Look at the following maps (Questions 32–۳۹) and the list of purposes below. Match each map with the correct purpose, A–I.

۳۲ maps of Utopia

۳۳ Charles Booth’s maps of London

۳۴ map commissioned by Nicholas Philpot Leader

۳۵ map of Bath area

۳۶ early modern Chinese maps

۳۷ map of the Antarctic

۳۸ plan of Ostia harbour

۳۹ Hereford World Map

Purposes

A)to portray an area very roughly

B )to create a decorative work

C)to express political criticism

D)to show variations in wealth

E)to show differences below ground level

F)to show the unimportance of human beings

G)to glorify the ruler of the country

H)to contrast ideal and actual human development

I )to assist in the management of the country

حالا که توانستید محل دقیق توضیحات مربوط به هر نقشه را در هر پاراگراف پیدا کنید،باید جملات مربوط به هر نقشه را با دقت بخوانید تا بتوانید جواب مورد نظر را پیدا کنید.

(Key: 32 H, 33 D, 34 C, 35 E, 36 I, 37 A, 38 G, 39 F)

اسراتژی های کاربردی برای حل اینگونه سوالات

به روشی که در سوال بالا از استفاده کردید،بیاندیشید.ابتدا از خوانش سوالات شروع کردید یا خوانش متن؟هر بند را چند بار خواندید؟

یک روش مفید این است که ابتدا سوالات را بخوانید و کلمات کلیدی موجود در انها را علامت بزنید. پس از ان هر پاراگراف را به منظور پیدا کردن اشتراکات با کلمات کلیدی اسکن کنید.برای مثال، سوال ۳۰ دارای کلمه ی accuracyمیباشد که این کلمه در پاراگراف c نیز ذکر شده است.

اغلب اوقات لغات کلیدی موجود در سوالات،با مترادفات انها(کلمات مشابه) یا عبارات هم مفهوم در متن جایگزین میشوند.مثلا، در سوال ۳۱ از لغت attitudes استفاده شده،در حالی که در پاراگراف B لغت view،به همان معنی و به جای کلمه ی attitudes به کار برده شده است.این مثالی از جایگزین شدن مترادف است.یا برای مثال در سوال ۲۹،به عبارت various periods اشاره شده، در حالی که در بند G،عبارت eighteenth- and twentieth-century را هم معادل با ان خواهیم یافت.این نیز نمونه ای از جایگزین شدن عبارات هم مفهوم میباشد.

دوباره به تمام سوالات نگاه کنید و سعی کنید اطلاعات کلیدی هر کدام را در پاراگراف مربوط به ان سوال پیدا کنید.یک راهکار موثر در این زمینه،تجزیه و تحلیل سوالات و فکر کردن به مترادفات و عبارات هم مفهوم برای هر داده است.این کار به سریع تر پیدا کردن پاسخ کمک خواهد کرد.

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران    ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) (  سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی  سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .
به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!