گرامر آزمون  آیلتس در تهران :

۷ قاعده که بهتر است بدانید بخش چهارم

 

۶.صفات تفضیلی آمادگی آزمون IELTS  در تهران

استفاده از صفت ها در زمان و مکان مناسب به نشان دادن دایره ی واژگانی و مهارت شما در به کارگیری زبان بسیار کمک خواهد کرد.در همین راستا میتوانید از دو نوع صفات “تفضیلی” و یا “عالی” بسته به منظور و موقعیت خود استفاده کنید.چند قاعده ای که باید به خاطر بسپارید:

 • بیشتر صفات تک هجاییدر انتهای خود er- و est- برای تبدیل شدن به صفات تفضیلی و عالی میپذیرند.

مثال ها:

 • My plan is safer than yours.
 • This is the safest plan of them all.
 • صفات دو هجاییهم با افزودن er- و est-  در انتهای صفت و هم با استفاده از more  و the most  پیش از خودشان میتوانند به ترتیب به صفات تفضیلی و عالی تبدیل شوند.

مثال ها:

This is a simpler version of what I’ve just said.

I’ve never lifted a heavier bag.

This is the narrowest path I’ve ever walked on.

His was the most complete answer I got.

 • صفات سه یا چند هجایی نیزفقط با استفاده از moreوthe most به صفات تفضیلی و عالی بدل میشوند.

مثال ها:

I’ve never heard a more beautiful song.

This is the most interesting story I’ve ever read.

 

به صفات بی قائده ای که از قوانین بالا مستثناء هستند توجه کنید:

good ⇒ better ⇒ the best

far ⇒ farther ⇒ the farthest

little ⇒ less ⇒ least

در امتحان IELTSهنگام نوشتن متن خود حتما به املای صفاتی که به کار میبرید توجه داشته باشید:

 • صفات ختم شونده به صامت + y:هنگام اضافه کردنerیاest,y به i  تبدیل میشود.

مثال ها:

Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest

Icy ⇒ icier ⇒ iciest

 • صفات مختوم به e: اینeهنگام اضافه شدنerیاestحذف میشود.

مثال ها:

Polite ⇒ politer ⇒ politest

Gentle ⇒ gentler ⇒ gentlest

 

صفاتی که با در انتها به صامت و ماقبل ان یک مصوت دارند، در هنگام اضافه کردنerیاestحرف صامت انها دو برابر می شود.

مثال ها:

Big ⇒ bigger ⇒ biggest

Red ⇒ redder ⇒ reddest

Sad ⇒ sadder ⇒ saddest

جملات زیر را با فرم صحیح صفات تفضیلی یا عالی پر کنید:

 1. This is the ___(fast) route to our destination.
 2. The salad your mom makes is ___(delicious) than this one.
 3. His report is ___(comprehensive) than I expected it to be.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

 

۷.به خطاهای رایج املایی آمادگی آزمون IELTS  در تهران  توجه کنید

در ادامه یک لیست از اشتباهات مکرر املایی زبان اموزان اورده شده است. الگوی این خطاهای تکرار شونده را خوب درک کنید تا در امتحان آیلتس این اشتباهات را انجام ندهید!

 • دوبرابر کردن Lدر قیود هنگام اضافه کردن lyبه بسیاری از صفات و تبدیل انها به قید.به عنوان مثال،interestingly” قید ساخته شده از “interesting” به عنوان یک صفت است.اما فقط در صورتی که صفت مورد نظر به L ختم شده باشدL, در انتهای قید دو برابر میشود:

مثال:

Beautiful ⇒ beautifully

 • اضافهکردنed -وing به افعال.در صورتی که فعل بهe،ختم شود هنگام اضافه کردن ed یا ing این eحذف میشود.

مثال ها: Live ⇒ living ⇒ lived

Fake ⇒ faking ⇒ faked

 

 • اگر فعل مورد نظر به صامت+مصوت+صامت ختم شود در این صورت ابتدا صامت پایانی را دو برابر و بعد ingیا edرا اضافه میکنیم.:

مثال ها:

Plan ⇒ planning ⇒ planned

Stop ⇒ stopping ⇒ stopped

 

اگر فعل در پایان به ie-ختم شود.هنگام اضافه کردن ing- ان را به ying- تغییر میدهیم:

مثال ها: Lie ⇒ lying

Die ⇒ dying

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

با نگاهی به جملات زیر خطاهای احتمالی را تشخیص دهید و انها را تصحیح کنید.

 1. I have never studyied Geography and I regret it.
 2. They’ve been planing to visit, but never got the chance to do it.
 3. The clock stopped working hours ago.
 4. I’ve been listenning to this lecture for one hour and I still don’t get the point of it.
 5. The little girl is tying her shoelaces.
 6. He was fixing his bike when I got there.

این ها فقط چند قاعده دستور زبان بودند که شما برای بهبود نمره IELTSخود به انها نیاز دارید.به یاد داشته باشید که تمرین آزمون های IELTSبه تنهایی کافی نیست. شما باید سطح عمومی انگلیسی خود را بهبود ببخشید.

بهترین پیامدیادگیری گرامر نیزافزایش احساس اعتماد به نفس شما در تمام مهارت های چهارگانه ی زبان انگلیسی است.

قبل از اتمام،پاسخ های خو را با کلید زیر چک کنید.

کلید پاسخ

 1. exercise, don’t like
 2. shows, changed
 3. am doing, don’t want
 4. was watching, arrived
 5. started, haven’t decided
 6. took
 7. has changed, started
 8. be seen
 9. (is) sown
 10. were chosen
 11. can’t be
 12. can’t be
 13. might have changed
 14. -, -, the
 15. the, the
 16. fastest
 17. more delicious
 18. more comprehensive
 19. studied
 20. planning
 21. correct
 22. listening
 23. correct
 24. correct

Sirielts برگزار کننده دوره های آمادگی آیلتس

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!