آرشیو برچسب ها : کنکور

قواعد زیادی در سال کنکور باعث موفقیت شما دانش آموزان  کنکوری  موثر خواهند بود  کهبه عنوان مثال می توان به  داشتن برنامه،مشاوره،دبیر خوب،انگیزه و…اشاره کرد .   اگر بدانید هدف شما برای آینده جه خواهد بود در صورت خستگی در طول تحصیل با یاد آوری این هدف نیرو ایی مضاعف خواهید گرفت که باعث ایجاد […]